CDQ – Vaseline Lyrics

CDQ Vaseline Lyrics

CDQ – Vaseline Lyrics

CDQ Vaseline Lyrics

Ma i para
Ma fi
pard
Ko she Vaseline
Ma i para
Ma fi para
Ko she ddiagbon
Ma fi para
Ma fi para
No be Vaseline
Ma fi para
Md n
para
Ko she adiagbon
Ma fi para

lyawo landlord e ma fi para
To ba gbe sunmo e ko lo ma fi para
Tiwa gbe sunmo wizzy ma fi para
Simi gbe Sunmo bad boys

Md n
para
Ma fi
para
Ma fi para
No be Vaseline
Ma fip para
Ma n
pard
Ko she adiagbon
Ma i para

Ani ma h para
Je ishe lowkey ma fi gara
Mu tie koronbe ma she llara
A jo je be lo dun ma lo so di para
Wos wodi gba
Egungun be careful
No go tall in love this girls are cheerful
We live in small world but they made it
smaller

O fe Luku tan wo ydrd ismaid
To ba ti ya Fulani o ti ya malu
Ya fun moto ni ko si ya fun balu
Oro ewuru sha laparo ku si
Mo ti di Mario ibi ni ma ku si Olorun

Ma fi pard
Ma fi para
Ko she Vaseline
Ma fi para
Ma fi
pard
Ko she adiagbon
Ma i para
Ma fi para
No be Vaseline
Ma fi

para
Ma fi para
Ko she adiagbon
Ma fi paraa
yawo landlord e ma fi para
To ba gbe sunmo e ko lo ma i para
TIwa gbe Sunmo wizzy ma fi para
Simi gbe sunmo bad boys

Ma i pard
Ma pard
Ma fi para
No be Vaseline
Ma fi para
Ma fi para
Ko she adiagbon
Ma fi para

Bend e omo bendel
Send account number e bi IBI Dende
Gbe levels senu ko jeun sori bi ede
O ye ko ye e shey bi ko gbo ede
Won lo like wara eyan Razak Abuldrahm
yen ni kwara? ol limited owo wa oshara
Shake ukwu kin fi owo fun e l’bara
lbile ibile
Eyan sabi Bciba bubu
ODd ko Tun mi pass emo lulu
Godfather ki e o dayan mo eluku
Shina peller go settle the matter to ba di ola
Ma fi para
Ma fi para

Ko she Vaseline
Ma fi para
Ma fi
para
Ko she adiagbon
Ma fi para
Ma fi para
Ma i par
No be Vaseline
Ma fi para
Ma fi para
Ko she adiagbon
Ma n
pard
yawo landlord e ma fi para

To ba gbe Sunmo e ko lo ma fi para
Tiwa gbe Sunmo wizzy ma n para
Simi gbe Sunmo bad boys

Ma n para
Ma fi para
Ma fi
pard
No be Vaseline
Ma fi
para
Ma fi para
Ko she adiagbon
Ma i para

Written by; CDQ
Produced by; Vicebeatz
Released date; 3 August, 2020

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album: