Fameye – Susuka Lyrics

Fameye Susuka Lyrics

Yea yeyeye

Ye nyinaa na y33bo bra accra we dey wh3 bibiaa y3 animea obia ne hustle minkoa ne mede3 kofi wo sika paa buh ne girl ne ny3
Eee edey mean say obra no balance nti na meto ade3 a megyee me balance
Nsa tia nyinaa ny3 p3 s3 me hwease banji magana
Obra me bo yi min bo ma obia s3 me y3 yie aa minye ma obia dont you say what you don’t know
Ebea na okyena wey ago blow

Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o
Eeii woti masem aa susuka yeah yeah yeah yeah m3hy3 me wo goal
Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o

Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o
Eeii woti masem aa susuka yeah yeah yeah yeah m3hy3 me wo goal

Papa yaa wode no toto me yi , nti woy3 sure s3
Owo sika ky3n mumuni
Babylon ma masumu ndwo me o
3ny3 nyame a wompo de3 minhu wo oo

Me bo mpae agya ne oba wotii minka paa
Menim s3 wo wo ha
Takashi me kuta me wo vim me kapka
Cos y3 mu bi no y3 nii agya ne ena
Y3di me adane twapia yay one day ma omo hu me na omo dwane
Wegya nede3 ka mede3 obia wapro ob3kase me me ny3

Obra me bo yi min bo ma obia s3 me y3 yie aa minye ma obia dont you say what you don’t know
Ebea na okyena wey ago blow

Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o
Eeii woti masem aa susuka yeah yeah yeah yeah m3hy3 me wo goal
Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o

Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o
Eeii woti masem aa susuka yeah yeah yeah yeah m3hy3 me wo goal

3y3 ampa paninfo) kaa y3 s3 sika fr3 dom me nii bi nti me nya bia aa minhy3 condom
Awia boo ma nkyini sri nkoto
Nsuo b3to ma na hy3 wo abufuoo

Obra me bo yi min bo ma obia s3 me y3 yie aa minye ma obia dont you say what you don’t know
Ebea na okyena wey ago blow

Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o
Eeii woti masem aa susuka yeah yeah yeah yeah m3hy3 me wo goal
Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o

Eeii woti masem aa susuka o ebi wo fie susuka o
Eeii woti masem aa susuka yeah yeah yeah yeah m3hy3 me wo goal