HLE – Nguwe (Live) Lyrics

HLE Your Kingdom on Earth Live Album Lyrics Tracklist

HLE – Your Kingdom on Earth (Live) Album Lyrics, Tracklist

Nguwe Lyrics by HLE

Ngcwele, ngcwele
Wembethe amandla njengengubo
Ungcwele

Muhle, Muhle
Umsebenzi wezandla zakho
Umuhle
Umkhulu baba, umkhulu baba
Wawukhon′ ekuqaleni usamile
Umkhulu baba
Izulu isihlalo, sakho sobukhosi
Mhlaba senabelo sezinyawo zakho

Ungcwele
Nguwe, nguwe nguwe
Oyingcwele nguwe nguwe
(Oyinkosi baba)Nguwe, nguwe nguwe
Oyinkosi nguwe nguwe
Uyingcwele
Nguwe, (Izulu lisho) nguwe nguwe(izulu lisho)
Oyingcwele (ukuthi ungcwele) nguwe nguwe
(Uyinkosi) Nguwe, (ephakameyo) nguwe, nguwe
(Mbongeni) Oyinkosi (mbongeni), nguwe nguwe

Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Ulidwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe

Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe

Sithi bayede
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe

Hallelujah
(Hallelujah) Hallelujah
Hallelujah iyeah
(Hallelujah) Hallelujah
Hallelujah
(Hallelujah kuwe) Hallelujah
Hallelujah
(Hallelujah) Hallelujah
(Sithi Hallelujah)
Hallelujah
(Hallelujah)
Hallelujah
Wembethe amandla njengengubo sithi kuwe
Hallelujah
Wawukhon’ ekuqaleni usamile, sithi nguwe
Ha (Halle) lle (luya) luya
Uhlel′eshlalweni sobukhosi ubusa njalo
Hallelujah
Izulu sihlalo, mhlaba senabelo
Hallelujah

Worship the Lord, Worship the Lord
Worship the Lord, Worship the Lord
Come on, one more time worship the Lord
Fill this place with worship

Written by; HLE
Album; Your Kingdom on Earth (Live)

HLE Nguwe Lyrics

HLE Nguwe Lyrics In English Translation

Holy, holy
He is clothed with strength like a garment
He is holy

She is beautiful, she is beautiful
The work of your hands
She is beautiful
Grandpa’s dad, grandpa’s dad
You were there ′ at first standing still
Grandpa
Heaven is your throne
The earth is your footstool

He is holy
It’s you, it’s you
The Holy One is you
(King of the fathers) It’s you, it’s you
The king is you
He is holy
It’s you, (Heaven means) it’s you (heaven means)
The saint (that is holy) is you
(You are the king) It is you, (high) it is you, it is you
(Praise) Lord (praise), you are you

Bayede, bayede
Eternal rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone
Bayede, bayede
He is the eternal Rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone

Bayede, bayede
Eternal rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone
Bayede, bayede
Eternal rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone

We say they are far away
Bayede, bayede
Eternal rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone
Bayede, bayede
Eternal rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone
Bayede, bayede
Eternal rock
Bayede, bayede
It’s up to you alone

Hallelujah
(Hallelujah) Hallelujah
Hallelujah iyeah
(Hallelujah) Hallelujah
Hallelujah
(Hallelujah to you) Hallelujah
Hallelujah
(Hallelujah) Hallelujah
(We say Hallelujah)
Hallelujah
(Hallelujah)
Hallelujah
You are clothed with strength like a robe we say to you
Hallelujah
You were there in the beginning, we say you
Ha (Halle) lle (goes) away
He sits on the throne and reigns forever
Hallelujah
Heaven is the chair, earth is the allotment
Hallelujah

Worship the Lord, Worship the Lord
Worship the Lord, Worship the Lord
Come on, one more time worship the Lord
Fill this place with worship

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: