Joe Mettle – Nkwagye Kuruwa Lyrics

Joe Mettle Nkwagye Kuruwa Lyrics, Nkwagye Kuruwa Lyrics by Joe Mettle

Dεn na memfa nda Yehowa ase
Wo nea ↄyε ma me daa
Dεn na memfa nhyε Yehowa anan mu.
Wo nea ↄyε ma me daa

Mε ma me nkwagye kuruwa ne so
Na ma bↄ ne din akyerε amansan nyinaa
Mehyira ne din, me di na danseε
Wↄ nea ↄyε ma me daa

Mε ma me nkwagye kuruwa ne so
Na ma bↄ ne din akyerε amansan nyinaa
Mehyira ne din, me di na danseε
Wↄ nea ↄyε ma me daa