K1 De Ultimate – Extended Play Lyrics

K1 De Ultimate Fuji The Sound Ep

K1 De Ultimate – Fuji The Sound EP Lyrics

K1 De Ultimate Extended Play Lyrics

Ma jo ta na kuro lara
shokolokobango
Shokolokobango
Shokolokobangoshe
Ma jo ta na kuro lara
shokolokoba
ngo
shokolokoba
ango
shokolokobangoshe
Mo ni melo gangan Ierao
ggan iera 0o
E de goa mi

A’in ta na kuro lara
Shokolokobango
šhokolokobango
Shokolo
KOlOKobangoshe
Owa di isO Inu eku
Fun egun amu mord n
oro n boro bo eegun alare
Iwofa lenu
oro to b agba sense
LO ye Ri ema g0o
DI wun elenu lo le ro gba
Eni O gde enu dake
ODOrO DO eegun alare
5O Tse wun mini
Bo t se un mi ni o Iu
Fuji ti ote yi
Majo ta na kuro lara o
hokoloko kobango
Shokolokob
ngo
Shokolokobangoshe
Baby mi je ka jo jo
ayi jo Ti jer
Oy Kan wa lokan mi
d 1OKan mi
an wa lokan mi
Je n ha a co
Baby mi je ka jo jo
Ta yi jo u je?
Story kan nbe lokan mi
Ko je kin ba e wi se
Oro kan wa lokan mi je n ba e so
Ma jo ta na kuro lara o
shokoloko0ango
Shokolokobango
Shokolokobangoshe
Fum iseyin o
EP EP
Fumiseyin o
Extended Play
Ani Fuji mi iseyin o
EP EP

Fuji mi iseyin o
Extended I Play
Omode yi o njo x2
Onju di gbagbagbagba
On se owo papapapapa
uJi mi iseyin o
EP
uJ m iseyin o
Lo fe da sile loju agbo
fun awon boy:
on ju idi gbagbagbagba
on se owo papapapapa
Fuji mi iseyin
EP EP
Fuji mi iseyin o
Extended Play
Se kini yen fun mixz
Sekini yen run mi o
Sekini yen tun mi
Omode yi oun jo x4
Fuji mi iseyin o
EPEP
Fuji mi iseyin o
Exlended Iay
oya ma jo niso o
ia jo nisoo
oya ma jo niso
ma jo niso o
onju idi gbagbagbagbagpa
onju di papapapapapa
on se owo mamamamama
ota e, ota e ko ni ya foko
d e KO ni ya foko
can rese
a gbe gedu ni kan f’orun
ota e a ma rin bayi
tamurege giga e x3
Fuji mi iseyin o
EP EP
FuJ mi iseyin o
Extended Play
Fuji mi iseyin o
EPEP
Fu mi seyin o
Exlended Play
Mo dagboma Di won
Mo da yoku Si won laara
AgbomabIWOn
Mo d agbOma Di won
Mo da yoku si Won laara
mabiwon
Agbomabiwon
Mo d’agboma bi won
Mo da yoku si won laara
agbomabiwon
Fuji mi iseyino
i iseyin o
Extended Play

Written by; K1 De Ultimate
Produced by; Mystro
Released date; 21 August, 2020
Album/EP; Fuji the Sound EP

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: