Makhadzi – Ma Yellowbone Lyrics

Makhadzi Ma Yellowbone Lyrics (feat. Prince Benza)

(Chesa Prince Benza)
Haibo!

Nne a thi na ya u renga beer
Nne a thi na ya u renga beer
Ya u renga beer
Ndi do vhu nwa phanda

Nna a kena ya o reka beer
A kena ya o reka beer
Nna a kena ya o reka beer
Ya o reka beer, ke tla bona pele

Hu rengeliwa vhasadzi fhedzi
Vhanwe vha rengelesa ma yellowbone
Hu rengeleswa vhasadzi fhedzi
Nahone hu rengeliwa ma yellowbone

Vhanwe vha rengelesa ma black beauty
Vha rengelesa ma black beauty
Vhanwe vha rengelesa ma yellowbone
Nahone hu rengeleswa ma yellowbone

Ke re ‘cheers’ ma yellowbone (Shampopo)
Ke re ‘cheers’ ma Black Beauty (Shampopo)
Ke re ‘cheers’ banyana kamoka (Shampopo)
Ngauri hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)

Ke re ‘cheers’ ma yellowbone (Shampopo)
Cheers ma Black Beauty (Shampopo)
Hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)
Mara hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)

Vhutama tama-tama vhutama-tama Hovhu
Vhanna vhanga vha tou renga
Vhutama tama-tama vhutama-tama Hovhu
Vhanna vhanga vha tou renga

Vhanna vhanga vha tou renga
Beer vhanna vhanga vha tou renga
Vhanna vhanga vha tou renga
Shampopo vhanna vhanga vha tou renga

Even I, Even I someday they’ll buy for me
I’m saying Even I
Even I someday they’ll buy me champagne
I’m saying cheers to life
I’m saying cheers to life
I’m saying cheers to champagne
I’m saying Cheers to champagne

Shampopo, Shampopo
Shampopo, Shampopo

Ke re ‘cheers’ ma yellowbone (Shampopo)
Cheers ma Black Beauty (Shampopo)
Hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)
Mara hu funesiwa ma yellowbone (Shampopo)

Makhadzi Ma Yellowbone Lyrics English Translation

(Burn Prince Benza)
Haibo!

The four of you are buying beer
The four of you are buying beer
Ya u renga beer
I do vhu nwa phanda

I went in and bought you a beer
He went in and bought some beer
I went in and bought you a beer
If you buy beer, I’ll see first

You are not required to access this site
Vhanwe vha hung the yellowbones
Here is a sample presentation
It is also designed for yellowbones

Vhanwe vha circles black beauty
Vha rengele ma black beauty
Vhanwe vha hung the yellowbones
It is also called yellowbone

I say ‘cheers’ to yellowbone (Shampopo)
I say ‘cheers’ to Black Beauty (Shampopo)
I say ‘cheers’ to all the kids (Shampopo)
The turtle is fed yellowbone (Shampopo)

I say ‘cheers’ to yellowbone (Shampopo)
Cheers and Black Beauty (Shampopo)
Yellowbone (Shampopo)
Yellowbone (Shampopo)

Vhutama tama-tama vhutama-tama Hovhu
Vhanna vhanga vha tou renga
Vhutama tama-tama vhutama-tama Hovhu
Vhanna vhanga vha tou renga

Vhanna vhanga vha tou renga
Beer vhanna vhanga vha tou renga
Vhanna vhanga vha tou renga
Shampopo vhanna vhanga vha tou renga

Even I, Even I someday they’ll buy for me
I’m saying Even I
Even I someday they’ll buy me champagne
I’m saying cheers to life
I’m saying cheers to life
I’m saying cheers to champagne
I’m saying Cheers to champagne

Shampopo, Shampopo
Shampopo, Shampopo

I say ‘cheers’ to yellowbone (Shampopo)
Cheers and Black Beauty (Shampopo)
Yellowbone (Shampopo)
Yellowbone (Shampopo)