Msaki – Uthando Lwam Lyrics

Msaki Uthando Lwam Lyrics (feat. Black Coffee)

Wathi gqi ndingakulindelanga
Wena
Wathi gqi ndingazimiselanga
Kuveza intliziyo yam ngobunzulu bayo
Komnye
Undiqubule
Ndincumile
Ngaphakathi

Lathi tha ndingalilindelanga
Lelakho
Kwadeda amafu kwashukuma iintaba
Nguwe
Unyathela njengothweswe ubukhosi
Wena
Undiqubule
Ndikuvumile
Kwaye nalu uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Nal’uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam

Oko wandifunda andiswelanga inyaniso
Undikhapha ngokwenyama nangomphefumlo
Kwaye isandla sam awusiqinisanga kwesakho
Undivulile
Ndikukhethile
Kunaphakade

Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Nal’uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Nal’uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam
Uthando lwam