Nomfundo Moh – Izibusiso Lyrics

Nomfundo Moh Izibusiso Lyrics

Baba mawbusisa mina namhlanje
Ngyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam
Cel’ ungalibal’ umakhelwane wami
Kwakhon’ ukvuka kwami namhlanje
Hhay ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umnden wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami

Ngeliny’ ilanga ngahlangana nekhehl’ eselthe ukukhul imnyaka
Lathi “zwana mtanami ngimdala eey, Eeh mtanami ngimdala (ngiyntshebe)”
Zwana ngami ngimdala eey, Eeh mtanami ngimdala
Emhlabeni kyaphiliswana
Akho qili laykhoth emhlane
Amagagasi awalingani
Mawnced omunye kuwe kukhul ubhlakani
Uklul isandla knobusiso phakathi
Ngoba two, two is better than one
Yebo bathi kubamb ezingelayo
Kodwa nesandla esphayo sibusisiwe kunaleso esamukelayo
Masibambane

Baba mawbusisa mina namhlanje
Ngyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam
Cel’ ungalibal’ umakhelwane wami
Kwakhon’ ukvuka kwami namhlanje
Hhay ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umnden wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami

Nomfundo Moh Izibusiso Lyrics English Translation

Father, bless me today
I asked with kindness and humility
Don’t forget my friend
Don’t forget my neighbor
There was my awakening today
No, because I’m better
Remember my family
Remember my parents

One day I met an old man who had grown up a year
He said “Listen, my son, I’m old, hey, my son, I’m old (I have a beard)”
Listen to me, I’m old, Eeh, my child, I’m old
There is no life in the world
There is no trick in the back
The waves are not equal
Mawnced one of you in this article
He stretched out his hand with a blessing in it
Because two, two is better than one
Yes, they say they are hunting
But the hand that gives is more blessed than the hand that receives
Let’s fight each other

Father, bless me today
I asked with kindness and humility
Don’t forget my friend
Don’t forget my neighbor
There was my awakening today
No, because I’m better
Remember my family
Remember my parents

    Lyrics Details:

  • Written by: Celimpilo Manyathi, Nomfundo Moh
  • Album: Amagama (Deluxe)
  • Released: 2022