Okmalumkoolkat – Gold Teeth & Carvelas (The Ransom Skit) Lyrics ft. Bra Sol, uSanele

Okmalumkoolkat 100k Macassette Mixtape lyrics

Okmalumkoolkat – 100k Macassette Mixtape Lyrics

Gold Teeth & Carvelas Lyrics by Okmalumkoolkat

Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Sigqokile siyathandeka, basibonile bachazeka
Siqondile Okwa ngempela ngeGolide lika Vela
Siyabangena, ngokotini Wase London
Ontshebe bayasigxeka! O my sister basithandani
Ekse, sikhanyani, masihleka kuvela ubucwebe
Shankuras on shankuras, imali igcwele iscefe

Sibhathula no maam babo bathi sibadla izithende
Bacasulwa amabhathu ami a-flyer than u-heshe
Wena awazi, indwangu iphuma e-Fiji
u-Bra Sol akasigqoki isikhindi, uswenka ngisho ebhishi
Unyathela ngo four blocks izinyawo zami zi-rich
Isitayela sobutaliyane uzibonela nge-stitch
It’s BFG and them Boyzn Bucks, on deck like a royal flush
More game than Toys ‘R Us, lezi zinyoni azihambi nathi lezi zinyoni azihambi nathi, abazilutho ojahi-dada,
sifake isikole kubashana, sifake isikole kubashana,

Gold Teeth & Carvelas
Gold Teeth & Carvelas
Gold Teeth & Carvelas, ugqoke njenge sela
Ibhoza egqoka i-leather
Ugqoke igolide eliwu ngqo! langempela
Buza labo lova
uma ungangikholwa bazokutshela
Ubhlome nezi lender, poppa amabhodlela
No-Zodwa be no-Heather, told her where I met her
She told me it don’t matter, she’s colder than the weather
Ngi phole njenge sqeda, u lova othanda
ukuswenka

In my gold teeth andd Carvelas
Umswenko, Umswenko, Umswenko, Umswenko,
Umswenko,
Umswenko, Umswenko, Umswenko, Umswenko,
Umswenko,

Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Gold slit and Carvelas, no AltraMela
Old Ginger Bhangwandas, styling since the
Bafanas
What you dalla? cooling with The Bafanas
What you call izinkalakatha, mswenkofontein
Partytime impahla-mpahla uma uza ngoku
phaphalaza

Yazi mfana ungaphalaza, kicks, combo amafilim
Lifestyle Ubu hliphi-hliphi, your instagram
imfishi-mfishi
Ngimnandi njenge gilikidi, u-mfana-mfana imvilithi
Swank swank intaliyani, sihamba nama kakapan
Yho! Bazokhotha i-pani, six pack mantombazane
Then we hit the dorobaan, growing up ko-Dubane
Shaya umswenko Goju-Kai, Master Splinter u-sempai

Angixoxi inganekwane, talking about my life and times
Thekwini Tropicana, internet pantsula
Play the game umlaba-laba, ufuturemfana u-futuremfana
Smart-mampara , u-Mfana-mfana umfana-mfana
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!

Written by; Okmalumkoolkat
Album/EP; 100k Macassette

Okmalumkoolkat Gold Teeth & Carvelas Lyrics

Okmalumkoolkat Gold Teeth & Carvelas Lyrics English Translation

Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
We are dressed nicely, they saw us and described us
We’ve got the real thing with Vela Gold
We come in, with London cotton
Beards criticize us! Oh my sister we love each other
Come on, let’s shine, let’s laugh out loud
Shankuras on shankuras, money is full of waste

We take them and their mothers and they say we eat them heels
They were more annoyed with my flyer jackets than heshe
You know, the fabric comes from Fiji
Bra Sol doesn’t wear shorts, she even slips on the beach
He walks four blocks and my feet are rich
Italian style you see with the stitch
It’s BFG and them Boyzn Bucks, on deck like a royal flush
More game than Toys’ R Us, these birds are not with us these birds are not with us, they are nothing
enroll school for nieces, enroll school for nieces,

Gold Teeth & Carvelas
Gold Teeth & Carvelas
Gold Teeth & Carvelas, dressed as a thief
Leather wearing leather
She’s wearing straight gold! real
Ask those lova
if you don’t believe me they will tell you
Armed with these lenders, poppa bottles
No Zodwa be no Heather, told her where I met her
She told me it don’t matter, she’s colder than the weather
Cool me down, I love you
scratching

In my gold teeth andd Carvelas
Smile, Smile, Smile, Smile,
Smile,
Smile, Smile, Smile, Smile,
Smile,

Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Gold slit and Carvelas, and AltraMela
Old Ginger Bhangwandas, styling since the
Bafanas
What you dalla? cooling with The Bafanas
What do you call scorpions, mswenkofontein
Partytime goods if you come now
spill

Know boy you can pour, kicks, combo movies
Lifestyle Ubu hliphi-hliphi, your instagram
fish-catcher
I’m as sweet as a cigar, a little boy-girl
Swank swank Italian, we go with kakapan
Yho! They will lick the pan, six pack girls
Then we hit the dorobaan, growing up in Dubane
Hit Goju-Kai, Master Splinter sempai

I’m not telling a fairy tale, talking about my life and times
Durban Tropicana, internet pantsula
Play the game world-aba, futuremfana
future boy
Smart-mampara, Boy-boy boy-boy
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!
Carvelas! The whole team so clean
Gold teeth so bling! Carvelas!

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: